Universitat Rovira i Virgili

Recerca, desenvolupament i innovació

A la Universitat hi ha en actiu més de 150 grups de recerca i articula una xarxa de centres i instituts de recerca, centres tecnològics, i el sector assistencial i productiu. En tots els casos s'hi ofereix formació i investigació de qualitat. És també on les empreses poden crear lligams, ser més competitives i establir-se en un entorn especialitzat.

La URV ha identificat els àmbits prioritaris alineats amb les fortaleses socioeconòmiques del territori, per impulsar la seva projecció internacional com a universitat investigadora i potenciar el desenvolupament de la regió.

La suma de la recerca del territori fa que la productivitat científica del sud de Catalunya esdevingui una de les més consolidades de l'Estat. Té un registre de més de mil articles publicats cada any en revistes científiques, bona part dels quals en col·laboració amb institucions internacionals.

Suport a la recerca

Disposem del Servei de Recursos Científics i Tècnics, que dóna suport tècnic a l'activitat investigadora, de desenvolupament i de transferència. Els grups de recerca tenen al seu abast equipament tècnic i recursos humans amb formació especialitzada, perquè puguin fer la seva tasca amb els coneixements tècnics més actuals.

Innovació i creació d'empreses

Existeixen estructures de suport i formació (com ara la Innovation Hub o les Càtedres per al Foment i d'Innovació Empresarial) sobre el foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses. La Fundació URV és la Unitat de Valorització de la URV. L'Àrea d'Emprenedoria ofereix suport als emprenedors des que tenen la idea inicial de negoci fins que creen l'empresa, i en fa el seguiment.