Universitat Rovira i Virgili

La URV participa en un projecte d'eliminació de fàrmacs i pesticides en plantes de tractament d'aigua

El grup FoodIE busca millorar l'eficiència energètica de les plantes de tractament capaces d'eliminar aquests contaminants

El grup Food, Innovation & Engineering (FoodIE), del Departament d'Enginyeria Química de la URV, ha participat en un projecte per millorar l'eficiència en l'eliminació de fàrmacs i pesticides a les plantes de tractament d'aigües. La investigació ha consistit en estudiar l'efecte que tenen els contaminants emergents, presents en aigües residuals, sobre les plantes de tractament amb membranes. A partir de la informació obtinguda, s'han fet propostes d'actuació per millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions.

La Sala de Graus de l'ETSEQ va acollir el dia 11 de desembre la reunió final d'aquest projecte, finançat per la Generalitat en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus, i que ha tingut a la URV com a coordinadora de la part catalana. El projecte Membrane-based systems for water reuse: influence of micropollutants on membrane fouling, que ha durat dos anys, s'emmarca en la necessitat que hi ha al món de millorar el tractament d'aigües perquè puguin ser reutilitzades, principalment com a font d'abastament de regadius, aigües de bany i recàrrega d'aqüífers. L'Institut National des Sciences Appliquées de Tolosa (INSA, França) ha coordinat un equip on, a més del grup FoodIE de la URV, encapçalat per la doctora Carme Güell, hi ha treballat el Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental de la UdG, i l'Institut d'Investigació Polymat, de la Universitat del País Basc.

L'aigua residual ha de ser tractada en estacions depuradores per eliminar de forma suficient bacteris i virus, abans que pugui ser reutilitzada. En un context creixent de la demanda de fonts de subministrament, els processos que combinen el tractament biològic de les aigües residuals domèstiques i un procés de filtració amb membranes, anomenats reactors de membranes, tenen un desenvolupament molt important, fonamentalment degut als avantatges que comporten quant a la qualitat de l'aigua resultant. De tota manera, s'observa una presència en augment a les aigües residuals de compostos de mida molecular petita que, malgrat que es troben en quantitats molt petites, són reconeguts com a perillosos pel medi ambient i per la salut humana. L'existència de contaminants com fàrmacs o pesticides en les aigües residuals urbanes pot causar, a més, problemes de funcionament en les etapes de tractament biològic i obliga a introduir etapes addicionals, com ara osmosi inversa, si es vol assegurar una eliminació completa d'aquests compostos.

En aquest context, el projecte en què ha participat la URV s'ha centrat en caracteritzar els efectes de la presència de fàrmacs en aigües residuals urbanes, per tal d'obtenir informació útil per controlar i millorar l'eficiència energètica de les plantes de tractament capaces d'eliminar aquest tipus de contaminants. A nivell de planta pilot, els resultats obtinguts pels investigadors mostren que la combinació d'un tractament amb fangs en condicions anaerobies i aerobies, seguit per una separació en un reactor de membrana i una etapa final d'osmosi inversa aconsegueix eliminar completament els fàrmacs detectats en aigües urbanes. La contribució del grup de la URV ha estat principalment en la caracterització de les membranes i els biofilms que es formen durant el tractament d'aigües residuals urbanes en plantes que incorporen bioreactors de membrana.

A partir d'aquests resultats s'han aplicat estratègies de control de la planta de tractament d'aigües residuals que han permès reduir el seu consum energètic. En el laboratori s'ha estudiat l'efecte dels fàrmacs en els biofilms formats durant el tractament en reactors de membrana. Els resultats mostren que la presència dels fàrmacs es tradueix en canvis en la composició dels biofilms que afecten negativament durant la filtració, disminuint el cabal d'aigua tractada. Les conclusions del projecte han permès obrir noves línies de recerca per tots el grups implicats, i durant la reunió ha quedat clara la voluntat de seguir treballant en aquest tema en accions futures.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Reunió final d'aquest projecte, a la Sala de Graus de l'ETSEQ.